Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 67
Przegląd Historyczny
1982, Tom 73, Numer 3-4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Patriarcha aleksandryjski i jego biskupi (IV-VII w.) Ewa Wipszycka s. 177-194
Antytrynitarze polscy wobec Lutra i tradycji luterańskiej Janusz Tazbir s. 195-206
Gwardia królewska szkołą korpusu oficerskiego autoramentu cudzoziemskiego Rzeczpospolitej za dwóch ostatnich Wazów (1632-1668) Mirosław Nagielski s. 207-226
Konserwatyści w obozie sanacyjnym w latach 1926-1935 : spór o konserwatywną interpretację ideologii obozu rządzącego Władysław T. Kulesza s. 227-251
Ustanowienie autonomii Chorwacji w sierpniu 1939 roku Jacek Wilamowski s. 253-274
List Awinioński w dziejopisarstwie pomorskim i pruskim połowy XIV wieku Jarosław Wenta s. 275-281
Zajazdy na Kujawach w XVII i XVIII wieku Dominik Golec s. 283-294
Watykan o sytuacji w Europie po konferencji monachijskiej Jerzy Tomaszewski s. 295-298
Obsługa interesantów w kancelarii sądu ziemskiego w XV w. : ze studiów nad łęczyckimi rejestrami kwerendalnymi z lat 1390-1428 Zbigniew Morawski s. 299-306
Nowe dzieło o Zakonie Krzyżackim : (w związku z książką Hartmuta Boockmanna, Der Deutsche Orden. Zwölf Kapitel aus seiner Geschichte, München 1981) Benedykt Zientara Hartmut Boockmann (aut. dzieła rec.) s. 307-315
Zmierzch Perkuna Jerzy Suchocki Marceli Kosman (aut. dzieła rec.) s. 317-325
"Robotnicy" w Rzeczypospolitej XVII wieku Andrzej Klonder s. 327-330
Naród, którego nie było : (na marginesie książki E. M. Thomasa, The confederate nation 1861-1865, Athens 1979) Krzysztof Michałek E. M. Thomas (aut. dzieła rec.) s. 331-339
Najnowsze dzieje Polski z perspektywy Cambridge : (w związku z książką Robert F. Leslie, Antony Polonsky, Jan M. Ciechanowski, Z. A. Pełczyński, The History of Poland since 1863, ed. by R. F. Leslie, Cambridge 1980) Marian M. Drozdowski Andrzej Garlicki Stefan Kieniewicz Jan M. Ciechanowski (aut. dzieła rec.) Robert F. Leslie (aut. dzieła rec.) Z. A. Pełczyński (aut. dzieła rec.) Antony Polonsky (aut. dzieła rec.) s. 341-351
"Les cités de l'Afrique romaine au Bas-Empire, t. 1-2", Claude Lepelley, Paris 1979-1981 : [recenzja] Tadeusz Kotula Claude Lepelley (aut. dzieła rec.) s. 353-356
"Zemewladenieto w rimska Trakija i Mizija (I-III w.)", Borys Gerow, Sofia 1980 : [recenzja] Leszek Mrozewicz Borys Gerow (aut. dzieła rec.) s. 356-359
"Pochodzenie etniczne i więzy krwi rycerstwa śląskiego", Marek Cetwiński, [w:] "Społeczeństwo Polski średniowiecznej, t. 1" pod red. Stefana K. Kuczyńskiego, Warszawa 1981 : [recenzja] Grażyna Klimecka Marek Cetwiński (aut. dzieła rec.) s. 359-363
"Les Pyrénées et les Caprates XVe-XXe siècles. Recherches franco-polonaises comparées. Histoire et anthropologie des régions montagneuses et submontagneuses", sous la direction de Celina Bobińska et Joseph Goy, Warszawa-Kraków 1981 : [recenzja] Jacek Kochanowicz Celina Bobińska (aut. dzieła rec.) Joseph Goy (aut. dzieła rec.) s. 363-366
"Elita władzy w województwach poznańskim i kaliskim za Zygmunta III", Edward Opaliński, Poznań 1981 : [recenzja] Henryk Lulewicz Edward Opaliński (aut. dzieła rec.) s. 366-369
"Urbanisation und Bevölkerungsstruktur der Stadt Guatemala in der ausgehended Kolonialzeit. Eine sozialhistorische Analyse der Stadtverlegung und ihrer Auswirkungen auf die demographische, berufliche und soziale Gliederung der Bevölkerung (1773-1824)", Inge Langenberg, Köln-Wien 1981 : [recenzja] Andrzej Wyrobisz Inge Langenberg (aut. dzieła rec.) s. 370-373
"Stosunek Wielkiej Emigracji do dynastii Bonapartych", Jan Ziółek, Lublin 1980 : [recenzja] Jerzy Skowronek Jan Ziółek (aut. dzieła rec.) s. 373-379
"Faith and fatherland. The Polish Church War in Wisconsin 1896-1918", Anthony J. Kuzniewski, Notre Dame 1980 : [recenzja] Krzysztof Groniowski Anthony J. Kuzniewski (aut. dzieła rec.) s. 379-381
"Zborník o Slovenskom národnom povstani, Zväzok 2", dr Jozef Jablonický, Toronto 1980 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Jozef Jablonický (aut. dzieła rec.) s. 381-383
"Historia myśli socjologicznej, 2 cz.", Jerzy Szacki, Warszawa 1981 : [recenzja] Tomasz Kizwalter Jerzy Szacki (aut. dzieła rec.) s. 385-386
"Grobowiec tracki w Kazanłyku", Ludmiła Żiwkowa, przeł. Stefan Michalski, Warszawa 1981 : [recenzja] Jan Trynkowski Ludmiła Żiwkowa (aut. dzieła rec.) s. 386-387
"Dzieje Warmii i Mazur w zarysie, t. 1", opr. zb., red. Jerzy Sikorski i Stanisław Szostakowski, Warszawa 1981 : [recenzja] Marian Dygo Jerzy Sikorski (aut. dzieła rec.) Stanisław Szostakowski (aut. dzieła rec.) s. 387
"Handbuch der europäischen Wirtschafts- und Sozialgeschichte, t. 2", hrsg. von Hermann Kellenbenz ; hrsg. von Jan A. van Houtte, Stuttgart 1980 : [recenzja] Marian Dygo Jan A. van Houtte (aut. dzieła rec.) Hermann Kellenbenz (aut. dzieła rec.) s. 388
"Społeczeństwo Polski średniowiecznej. Zbiór studiów, t. 1", pod red. Stefana K. Kuczyńskiego, Warszawa 1981 : [recenzja] Wojciech Fałkowski Stefan Krzysztof Kuczyński (aut. dzieła rec.) s. 389-390
"Bizanţul şi instituţiile româneşti pină la mijlocul secolului al XVIII-lea", Valentin Al. Georgescu, Bucureşti 1980 : [recenzja] Andrzej Żbikowski Valentin Al. Georgescu (aut. dzieła rec.) s. 390-391
"Le Karaïsme", Simon Szyszman, Lausanne 1980 : [recenzja] Andrzej Żbikowski Simon Szyszman (aut. dzieła rec.) s. 391-392
"Polacy na morzach i oceanach, t. 1", Jerzy Pertek, Poznań 1981 : [recenzja] Rafał Karpiński Jerzy Pertek (aut. dzieła rec.) s. 392
"Studia kościelno-historyczne, t. 3", Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1979 : [recenzja] Rafał Karpiński s. 392-393
"Wczesne źródła franciszkańskie", zebr. i zred. o. Salezy Kafel OFMCap., przetł. z jęz. łac. zespół, Warszawa 1981 : [recenzja] Wojciech Fałkowski Salezy Kafel (aut. dzieła rec.) s. 393-395
Józef Matuszewski, "Najstarsze polskie zdanie prozaiczne. Zdanie henrykowskie i jego tło historyczne", Wrocław [etc.] 1981 : [recenzja] Benedykt Zientara Józef Matuszewski (aut. dzieła rec.) s. 395-396
"Costituirea statelor feudale româneşti", redactor coordonator Nicolae Stoicescu, Bucureşti 1980 : [recenzja] Andrzej Żbikowski Nicolae Stoicescu (aut. dzieła rec.) s. 395
"Pfaffenschlag, zaniklá středověká ves u Slavonic (Příspěvek k dějinám středověké vesnice)", Vladimír Nekuda, Brno 1975 : [recenzja] Benedykt Zientara Vladimír Nekuda (aut. dzieła rec.) s. 396-398
"Corpus Inscriptionum Poloniae, t. 2", wyd., wstępem i komentarzem opatrzyli Alicja Szymczakowa i Jan Szymczak pod red. Ryszarda Rosina, Warszawa-Łódź 1981 : [recenzja] Stefan Krzysztof Kuczyński Ryszard Rosin (aut. dzieła rec.) Jan Szymaczak (aut. dzieła rec.) Alicja Szymczakowa (aut. dzieła rec.) s. 398-400
"System fonologiczny języka niemieckiego ksiąg miejskich Krakowa w XIV wieku", Józef Wiktorowicz, Warszawa 1981 : [recenzja] Marian Dygo Józef Wiktorowicz (aut. dzieła rec.) s. 398
"Dlugossiana. Studia historyczne w pięćsetlecie śmierci Jana Długosza", Warszawa 1980 : [recenzja] Marian Dygo s. 400
"Gotyckie malarstwo tablicowe Małopolski 1420-1470", Jerzy Gadomski, Warszawa 1981 : [recenzja] Rafał Karpiński Jerzy Gadomski (aut. dzieła rec.) s. 401-402
"Tradycja i innowacja. Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki. Łódź, listopad 1979", Warszawa 1981 : [recenzja] Rafał Karpiński s. 401
"Biblijno-apokryficzne narracje w literaturze staropolskiej do końca XVI wieku", Maria Adamczyk, Poznań 1980 : [recenzja] Rafał Karpiński Maria Adamczyk (aut. dzieła rec.) s. 402-403
"Emblematy w drukach polskich i Polski dotyczących XVI-XVIII wieku. Bibliografia", Paulina Buchwald-Pelcowa, Wrocław [etc.] 1981 : [recenzja] Rafał Karpiński Paulina Buchwald-Pelcowa (aut. dzieła rec.) s. 403-404
"Związki Śląska i Pomorza Zachodniego z Polską w XVI wieku", Zygmunt Boras, Poznań 1981 : [recenzja] Marian Dygo Zygmunt Boras (aut. dzieła rec.) s. 404
"Katarzyna Medycejska", Jean Héritier, przeł. Maria Skibniewska, Warszawa 1981 : [recenzja] Małgorzata Żbikowska Jean Héritier (aut. dzieła rec.) Maria Skibniewska (aut. dzieła rec.) s. 404-405
"Księga dziejów", Arakel z Tebryzu, z ros. przeł. Witold Dąbrowski i Andrzej Mandalian, wstępem opatrzył Wojciech Hensel, Warszawa 1981 : [recenzja] Witold Dąbrowski (aut. dzieła rec.) Wojciech Hensel (aut. dzieła rec.) Andrzej Mandalian (aut. dzieła rec.) s. 405-406
"Staropolska miłość. Z dawnych listów i pamiętników", Alojzy Sajkowski, Poznań 1981 : [recenzja] Henryk Lulewicz Alojzy Sajkowski (aut. dzieła rec.) s. 406-407
"A Palace for a King. The Buen Retiro and the court of Philip IV", Jonathan Brown, J. H. Elliot, London 1980 : [recenzja] Andrzej Żbikowski Jonathan Brown (aut. dzieła rec.) J. H. Elliot (aut. dzieła rec.) s. 407-408
"Reprezentacja stanowa Prus Królewskich w latach 1696-1772. Skład społeczny i działalność", Stanisław Achremczyk, Olsztyn 1981 : [recenzja] Łukasz Kądziela Stanisław Achremczyk (aut. dzieła rec.) s. 408-410
"Bibliografia piśmiennictwa oblężenia Jasnej Góry w roku 1655 oraz jej obrońcy o. Augustyna Kordeckiego za lata 1655-1975", oprac. Henryk Czerwień i Janusz Zbudniewek, Warszawa 1979 : [recenzja] Rafał Karpiński Henryk Czerwień (aut. dzieła rec.) Janusz Zbudniewek (aut. dzieła rec.) s. 408
"Świat poprawiać - zuchwałe rzemiosło. Antologia poezji polskiego Oświecenia", oprac. Teresa Kostkiewiczowa i Zbigniew Goliński, Warszawa 1981 : [recenzja] Tomasz Kizwalter Zbigniew Goliński (aut. dzieła rec.) Teresa Kostkiewiczowa (aut. dzieła rec.) s. 410
"Brodziński - historiozof", Ireneusz Bittner, Wrocław [etc.] 1981 : [recenzja] Tomasz Kizwalter Ireneusz Bittner (aut. dzieła rec.) s. 411
"O siedzibach neogotyckich w Polsce", Tadeusz S. Jaroszewski, Warszawa 1981 : [recenzja] Małgorzata Żbikowska Tadeusz S. Jaroszewski (aut. dzieła rec.) s. 411-412
"Ciemne sprawy dawnych Warszawiaków", Stanisław Milewski, Warszawa 1982 : [recenzja] Małgorzata Żbikowska Stanisław Milewski (aut. dzieła rec.) s. 412-413
"Edukacja historyczna społeczeństwa polskiego w XIX w. Zbiór szkiców" pod red. Jerzego Maternickiego, Warszawa 1981 : [recenzja] Andrzej Szwarc Jerzy Maternicki (aut. dzieła rec.) s. 413-414
"Ziemie polskie pod zaborem pruskim. Wielkie Księstwo Poznańskie 1815-1848. Studium historycznoprawne", Jan Wąsicki, Warszawa-Poznań 1980 : [recenzja] Andrzej Biernat Jan Wąsicki (aut. dzieła rec.) s. 414-415
"Historia administracji. Skrypt dla studentów I roku studiów administracyjnych", Hubert Izdebski, Warszawa 1980 : [recenzja] Andrzej Biernat Hubert Izdebski (aut. dzieła rec.) s. 414
"Opinia publiczna a geneza Powstania Listopadowego", Jerzy Łojek, Warszawa 1982 : [recenzja] Małgorzata Żbikowska Jerzy Łojek (aut. dzieła rec.) s. 415-416
"Rewolucyjna konspiracja w Królestwie Polskim w latach 1840-1845. Edward Dembowski. t. 3", red.tomu W. A. Djakow, S. Kieniewicz, W. Śliwowska [t. III]". Wrocław 1981 : [recenzja] Andrzej Biernat W. A. Djakow (aut. dzieła rec.) S. Kieniewicz (aut. dzieła rec.) W. Śliwowska (aut. dzieła rec.) s. 416-417
"Powstanie czy rewolucja? W 150 rocznicę powstania listopadowego", red. Henryk Kocój, Katowice 1981 : [recenzja] Andrzej Szwarc Henryk Kocój (aut. dzieła rec.) s. 416
"Stan średni i powstanie", Henryk Kamieński, wyd. Wanda Stummer i Stefan Kieniewicz, Warszawa 1982 : [recenzja] Andrzej Biernat Henryk Kamieński (aut. dzieła rec.) Stefan Kieniewicz (aut. dzieła rec.) Wanda Stummer (aut. dzieła rec.) s. 417-418
"The Vatican and Hungary 1846-1878. Reports and correspondence on Hungary of the Apostolic Nuncios in Vienna", Lajos Lukács, Budapest 1981 : [recenzja] Andrzej Szwarc Lajos Lukács (aut. dzieła rec.) s. 418-419
"The Lawful Revolution. Louis Kossuth and the Hungarians 1848-1849", Istvan Deak, New York 1980 : [recenzja] Jerzy Skowronek Istvan Deak (aut. dzieła rec.) s. 419-420
"Zapomniane wspomnienia", oprac. Eligiusz Kozłowski, Warszawa 1981 : [recenzja] Andrzej Szwarc Eligiusz Kozłowski (aut. dzieła rec.) s. 420-421
"Narodowa funkcja sztuki w polskiej krytyce artystycznej 1863-1890", Wanda Nowakowska, Łódź 1981 : [recenzja] Andrzej Szwarc Wanda Nowakowska (aut. dzieła rec.) s. 421
"Infrastruktura społeczna i ekonomiczna guberni łomżyńskiej i obwodu białostockiego (1866-1914)", Adam Dobroński, Białymstok 1980 : [recenzja] Andrzej Biernat Adam Dobroński (aut. dzieła rec.) s. 421-422
[List do redakcji] Krzysztof. H. Jabłoński s. 423