Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 15
Przegląd Historyczny
1954, Tom 45, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sprawa chłopska na sejmie 1773-1775 Jerzy Michalski s. 129-130, 3-13
Z dziejów genezy Targowicy : sprawa kawalerii narodowej w dobie sejmu czteroletniego Emanuel Rostworowski s. 130-131, 14-35
Stosunki gospodarczo-społeczne w Rzeczypospolitej Krakowskiej w przeddzień rewolucji 1846 r. Marian Żychowski s. 131-133, 36-55
Faszyzacja polityki agrarnej w Polsce w latach 1934-1939 Czesław Madajczyk s. 133-134, 56-73
Wspólna walka mieszczan i chłopów lipnickich przeciw folwarkowi szlacheckiemu w 1579 r. Roman Żelewski s. 74-79
Z pamiętnika Zbigniewa Chądzyńskiego Maria Złotorzycka s. 80-94
"Husitské revolučni hnuti", Josef Macek, Praha 1952 : [recenzja] Benedykt Zientara Josef Macek (aut. dzieła rec.) s. 95-100
"Recueil de documents relatifs á l'histoire de l'industrie drapière en Flandre", 2-me partie "Le Sud-Ouest de la Flandre depuis l'époque bourguignonne", par Henri E. De Sagher, Bruxelles 1951 : [recenzja] Marian Małowist Henri E. De Sagher (aut. dzieła rec.) s. 100-101
"Italienische Häretiker der Spätrenaissance", Delio Cantimori, Basel 1949 : [recenzja] Janusz Tazbir Delio Cantimori (aut. dzieła rec.) s. 102-106
"Kupieczeskij kapitał w fieodalno-kriepostniczeskoj Rossi", W. N. Jakowcewskij, Moskwa 1953 : [recenzja] Antoni Mączak W. N. Jakowcewskij (aut. dzieła rec.) s. 106-112
"Położenie chłopów u schyłku Rzeczypospolitej szlacheckiej", B. Baranowski, Z. Libiszowska, R. Rosin, Warszawa 1953 : [recenzja] Antonina Keckowa Janina Leskiewiczowa Bohdan Baranowski (aut. dzieła rec.) Zofia Libiszowska (aut. dzieła rec.) R. Rosin (aut. dzieła rec.) s. 112-115
"Das Papsttum und der griecjische Freiheitskampi (1821-1929) : Quellenausgabe mit Einführung", Georg Hofmann, Roma 1952 : [recenzja] Mieczysław Żywczyński Georg Hofman (aut. dzieła rec.) s. 115-116
"Ksiądz Piotr Ściegienny", Czesław Wycech, Warszawa 1953 : [recenzja] Stefan Kieniewicz Czesław Wycech (aut. dzieła rec.) s. 117-119
"Russland und die slawischen Völker in der Diplomatie des Vatikans, 1878-1903", Eduard Winter, Berlin 1950 : [recenzja] Mieczysław Żywczyński Eduard Winter (aut. dzieła rec.) s. 120-124
"Szlak bojowy Ludowego Wojska Polskiego", pod red. Stanisława Okęckiego, Warszawa 1953 : [recenzja] Zenon Welfeld Stanisław Okęcki (aut. dzieła rec.) s. 124-128