Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 27
Przegląd Historyczny
1962, Tom 53, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Początki biskupstwa na Kujawach Julia Tazbirowa s. 229-244
Rolnictwo i chłopi we Włoszech w XV i XVI wieku Ruggiero Romano s. 245-257
Z dziejów rad obywatelskich w Królestwie Polskim w okresie powstania listopadowego Alina Barszczewska s. 258-272
Imperializm niemiecki i akt 5 listopada Werner Basler s. 273-293
Transport do kraju sprzętu wojennego przyznanego Polsce przez Wielką Brytanię w 1920 r. Krzysztof Sandomierski Mieczysław Wrzosek s. 294-310
Tabele prestacyjne jako źródło wiadomości o przemianach wsi Królestwa Polskiego w połowie XIX wieku Zbigniew Stankiewicz s. 311-331
Polak cz Niemiec? : do życiorysu Kornela Hecka Adam Galos s. 332-333
Kilka uwag o naroku : w odpowiedzi na artykuł W. Hejnosza, "Jeszcze w sprawie polskiego naroku. Uwagi polemiczne" Karol Buczek s. 334-344
"Studia z historii doktryn: Myśl polityczna starożytności", Grzegorz Leopold Seidler, Kraków 1961 ; "Myśl polityczna średniowiecza", Grzegorz Leopold Seidler, Kraków 1961 : [recenzja] Ewa Wipszycka Andrzej Wyrobisz Grzegorz Leopold Seidler (aut. dzieła rec.) s. 345-350
"Kolonizacja sullańska", Aleksander Krawczuk, Wrocław-Kraków 1960 : [recenzja] Jerzy Kolendo Aleksander Krawczuk (aut. dzieła rec.) s. 350-352
"Goroda i gorodskoje remiesło w Anglii w X-XII w.", J. A. Lewickij, Moskwa-Leningrad 1960 : [recenzja] Andrzej Wyrobisz J. A. Lewickij (aut. dzieła rec.) s. 352-355
"Kultura polska w źródłach i opracowaniach", Artur Bardach i Stanisław Herbst, Warszawa 1961 : [recenzja] Janusz Tazbir Artur Bardach (aut. dzieła rec.) Stanisław Herbst (aut. dzieła rec.) s. 355-357
"Pamiętniki Samuela i Bogusława Kazimierza Maskielewiczów : wiek XVII", oprac., wstępem i przypisami opatrzył Alojzy Sajkowski ; red. i słowo wstępne Władysław Czapliński, Wrocław 1961 : [recenzja] Jarema Maciszewski Władysław Czapliński (aut. dzieła rec.) Alojzy Sajkowski (aut. dzieła rec.) s. 358-362
"The commercial crisis and change in England 1600-1642 : a study in the instability of a mercantile economy", B. E. Supple, Cambridge 1959 : [recenzja] Antoni Mączak B. E. Supple (aut. dzieła rec.) s. 363-366
"Z dziejów toruńskiego czasopisma 'Thornische Wöchentliche Nachrichten und Anzeigen' (1760-1772)", Maria Dunajówna, Toruń 1960 : [recenzja] Ryszard W. Wołoszyński Maria Dunajówna (aut. dzieła rec.) s. 367-370
"Recherches sur la formation de la grande entreprise capitaliste (1815-1848)", Bertrand Gille, Paris 1959 : [recenzja] Juliusz Łukasiewicz Bertrand Gille (aut. dzieła rec.) s. 370-372
"Polskie zagraniczne pożyczki państwowe 1918-1926", Zbigniew Landau, Warszawa 1961 : [recenzja] Marian Drozdowski Zbigniew Landau (aut. dzieła rec.) s. 372-376
"Stabilizacja waluty w Polsce : z badań nad polityką gospodarczą rządu polskiego przed przewrotem majowym", Jerzy Tomaszewski, Warszawa 1961 : [recenzja] Marian Drozdowski Jerzy Tomaszewski (aut. dzieła rec.) s. 377-380
"Strajki chłopskie w 1937 roku : dokumenty archiwalne", zebr. i oprac. W. Matuszewska i S. Leblang, wstęp i red. W. Matuszewskiej, współpr. Br. Skrzeszewskiej, Warszawa 1960, T. 1-2 : [recenzja] Kazimierz Nowak S. Leblang (aut. dzieła rec.) W. Matuszewska (aut. dzieła rec.) Br. Skrzeszewska (aut. dzieła rec.) s. 380-383
Uwagi o książce A. Wyczańskiego W. A. Jakubski s. 384-386
Uwagi nad "Uwagami o celach powstania listopadowego" Władysław Bortnowski s. 386-392
Na marginesie listu Wł. Bortnowskiego Władysław Zajewski s. 392-397
Prace archeologiczne w Novae w Bułgarii w 1961 roku Ludwika Press s. 398-399
Kronika. s. 398-406
Międzynarodowy Kongres Nauk Bizantynistycznych Marian Małowist s. 400-401
[Dziewiąty międzynarodowy kongres "Comité International pour l'étude du Haut Moyen Age Occidental...] s. 401
IX Settimana di Studi w Spoleto s. 402-403