Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 26
Przegląd Historyczny
1958, Tom 49, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Walki na pograniczu Mazowsza i Podlasia w czerwcu i lipcu 1794 roku Stanisław Herbst s. 221-235, 436-437
Zmiany gospodarczo-społeczne wsi mazowieckiej w XVI w. w świetle sumariuszy poborowych Irena Gieysztorowa s. 236-249, 437-438
Zmiany w strukturze drobnej własności szlacheckiej w XV-XVI w. na przykładzie ziemi liwskiej Anna Żaboklicka s. 250-260, 438
Z zagadnień spornych "wolności kmiecej" na Mazowszu od XIII do XVI wieku Stanisław Russocki s. 261-277, 438-439
Ostatnie statuty mazowieckie z lat 1525 i 1526 Bogdan Sobol s. 278-295
Struktura gospodarczo-społeczna Nowej Warszawy w XV wieku Ewa Koczorowska-Pielińska s. 296-310
Ludność nowej Warszawy u schyłku wieku Oświecenia Jerzy Rakowski Zbigniew Aleksander Wójcik s. 311-328
Opis departamentu kamery warszawskiej z 1802-1803 r. Jan Wąsicki s. 329-359
Prace przygotowawcze do publikacji pomników dawnego prawa mazowieckiego Jakub Sawicki s. 360-368
Informacja o organizacji i pracach Muzeum Historycznego w Warszawie w latach 1951-1957 Wanda Szaniawska s. 369-376
Informacja o pracach Towarzystwa Miłośników Historii w Warszawie nad historią Mazowsza Wanda Szaniawska s. 377
"L'urbanisme dans la Grèce antique", Roland Martin, Paris 1956 : [recenzja] Kazimierz Majewski Roland Martin (aut. dzieła rec.) s. 378
"Olwija i niżnieje Pobuże w anticznuju epochu", pod red. W. F. Gajdukiewicza, Moskwa-Leningrad 1956 : [recenzja] Kazimierz Majewski W. F. Gajdukiewicz (aut. dzieła rec.) s. 378
"Les origines de l'économie occidentale (IVe-XIe siècle)", Robert Latouche, Paris 1956 : [recenzja] Kazimierz Tymaniecki Robert Latouche (aut. dzieła rec.) s. 379-385
"Die Anfänge der Stadt Chemnitz und anderer mitteldeutscher Städte : Untersuchungen über Königtum und Städte während des 12. Jahrhunderts", Walter Schlesinger, Weimar, Böhlau 1952 : [recenzja] Aleksander Gieysztor Walter Schlesinger (aut. dzieła rec.) s. 385-389
"Port średniowiecznego Szczecina", Bogdan Wachowiak, Gdańsk 1955 : [recenzja] Roman Żelewski Bogdan Wachowiak (aut. dzieła rec.) s. 389-393
"Nikolaus von Kues und der Deutsche Orden : der Briefwechsel des Kardinals Nikolaus von Kues mit dem Hochmeister des Deutschen Ordens : Cusanus-Texte-IV : Briefwechsel des Nikolaus von Kues", wyd. Erich Maschke, Heidelberg 1956 : [recenzja] Marian Biskup Erich Maschke (aut. dzieła rec.) s. 393-394
"Het Hongerjaar 1566", Erich Kuttner, Amsterdam 1949 : [recenzja] Marian Małowist Erich Kuttner (aut. dzieła rec.) s. 394-400
"Biskup Piotr Gembicki 1585-1657", Hieronim Eugeniusz Wyczawski, Kraków 1957 : [recenzja] Władysław Czapliński Hieronim Eugeniusz Wyczawski (aut. dzieła rec.) s. 400-404
"Z dziejów obyczajów polskich w wieku XVII i pierwszej połowy XVIII", Z. Kuchowicz, Warszawa 1957 : [recenzja] Janusz Tazbir Z. Kuchowicz (aut. dzieła rec.) s. 404-409
"Catherine II", Henry Vallotton, Paris 1955 : [recenzja] Ryszard W. Wołoszyński Henry Vallotton (aut. dzieła rec.) s. 409-413
"Warszawa w powstaniu listopadowym", Tadeusz Łepkowski, Warszawa 1957 : [recenzja] Władysław Bortnowski Władysław Zajewski Tadeusz Łepkowski (aut. dzieła rec.) s. 413-416
"Polskoje wosstanije 1863 g. i jewropiejsaja dipłomatija", W. G. Rewunienkow, Leningrad 1957 : [recenzja] Irena Koberdowa W. G. Rewunienkow (aut. dzieła rec.) s. 417-422
Uzupełnienie do artykułu "Studia nad problemem afrykańskiej annony" Tadeusz Kotula s. 423-424
Dyskusja nad miastem wczesnośredniowiecznym w Spoleto s. 425-428
Kronika. s. 428-435