Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 41
Przegląd Historyczny
1983, Tom 74, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Z problematyki badań nad zasięgiem znajomości pisma w starożytności Ewa Wipszycka s. 1-28
Obrzędowość i symbolika religijna w działalności partii socjalistycznych zaboru rosyjskiego (do roku 1905) Andrzej Chwalba s. 29-47
Myśl polityczna Józefa Piłsudskiego : (teoria i praktyka) Władysław T. Kulesza s. 49-73
Ustasze i separatyzm chorwacki : przyczynek do badań nad chorwackim ruchem nacjonalistycznym Krzysztof Szczepanik Jacek Wilamowski s. 75-95
Pakt Madrycki Lidia Mularska-Andziak s. 97-112
Nad nowym wydaniem "Roczników" Długosza Antoni Gąsiorowski s. 113-129
Wokół polskiej inteligencji XIX i XX stulecia : (na marginesie pracy: Inteligencja polska XIX i XX wieku. Studia pod red. Ryszardy Czepulis-Rastenis, Warszawa, 1981) Andrzej Szwarc Ryszarda Czepulis-Rastenis (aut. dzieła rec.) s. 131-139
Tradycja romantyczna w życiu politycznym II Rzeczypospolitej : (w związku z pracą Leszka Kamińskiego, Romantyzm i ideologia. Główne ugrupowania polityczne Drugiej Rzeczypospolitej wobec tradycji romantycznej, Wrocław [etc.] 1980) Stanisław Stępień Leszek Kamiński (aut. dzieła rec.) s. 141-146
"Aspekte der Kultursoziologie. Aufsätze zur Soziologie, Anthropologie und Geschichte der Kultur. Zum 60. Geburtstag von Mohamed Rassem", hrsg. von Justin Stagl, Berlin 1982 : [recenzja] Janusz T. Maciuszko Justin Stagl (aut. dzieła rec.) s. 147-150
"Heilige und Familie. Studien zur Bedeutung familiengebundener Aspekte in den Viten des Verwandten- und Schülerkreises im Willibrord, Bonifatius und Liudger", Lutz von Padberg, Münster 1980 : [recenzja] Roman Michałowski Lutz von Padberg (aut. dzieła rec.) s. 150-153
"Die Nationenbildung der Westslawen im Mittelalter", Frantisek Graus, Sigmaringen 1980 : [recenzja] Jerzy Strzelczyk Frantisek Graus (aut. dzieła rec.) s. 153-159
"Ideologia polityczna monarchii Przemysła Otokara II. Studium z dziejów czeskiej polityki zagranicznej w drugiej połowie XIII wieku", Antoni Barciak, Katowice 1982 : [recenzja] Benedykt Zientara Antoni Barciak (aut. dzieła rec.) s. 159-162
"Le Charivari". Actes de la table ronde organisé à Paris (25-27 avril 1977)", publiés par Jacques Le Goff et Claude Schmitt, Paris 1981 : [recenzja] Bronisław Geremek Jacques Le Goff (aut. dzieła rec.) Claude Schmitt (aut. dzieła rec.) s. 162-166
"Russkij gorod (Probliemy gorodoobrazowanija)", pod red. W. L. Janina, Moskwa 1980 : [recenzja] Jerzy Motylewicz W. L. Janina (aut. dzieła rec.) s. 166-169
"Z zaścianka na Parnas. Drogi kulturalnego rozwoju Jana Kochanowskiego i jego rodu", Henryk Barycz, Kraków 1981 : [recenzja] Wacław Urban Henryk Barycz (aut. dzieła rec.) s. 169-175
"Oczerki istorii byta i kulturnoj żizni Rossii (pierwaja połowina XVIII w.)", Lidia Nikołajewna Siemienowa, Leningrad 1982 : [recenzja] Wacław Urban Lidia Nikołajewna Siemienowa (aut. dzieła rec.) s. 175-179
"Relaţiile politice románo-polone intre 1699 şi 1848", Veniamin Ciobanu, Bucureşti 1980 : [recenzja] Juliusz Demel Veniamin Ciobanu (aut. dzieła rec.) s. 179-184
"Potomkowie Szczęsnego. Dzieje fortuny Potockich z Tulczyna 1799-1921", Jerzy Łojek, Lublin 1981 : [recenzja] Zbigniew Anusik Andrzej Stroynowski Jerzy Łojek (aut. dzieła rec.) s. 184-188
"Ksiądz Karol Mikoszewski (X. Syxtus) 1822-1886, członek Rządu Tymczasowego Narodowego 1863, emigrant, zesłaniec", Ryszard Bender, Warszawa 1982 : [recenzja] Stefan Kieniewicz Ryszard Bender (aut. dzieła rec.) s. 188-193
"Historia - naród - państwo. Zarys syntezy myśli politycznej konserwatystów krakowskich w latach 1866-1934", Michał Jaskólski, Kraków 1981 : [recenzja] Michał Czajka Michał Jaskólski (aut. dzieła rec.) s. 193-197
"Proletářská rovnost. Ilegalni komunistickí časopis z let 1933-1934", Otokar Franěk, Jaromir Kubiček, Brno 1980 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Otokar Franěk (aut. dzieła rec.) Jaromir Kubiček (aut. dzieła rec.) s. 197-198
"Ungarn und die deustche >>Volksgruppenpolitik<< 1938-1945", Lorént Tilkovszky, Budapest 1981 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Lorént Tilkovszky (aut. dzieła rec.) s. 198-200
"Griechische Geschichte", Wolfgang Schuller, München-Wien 1980 : [recenzja] Włodzimierz Lengauer Wolfgang Schuller (aut. dzieła rec.) s. 201
"Sozial- und Wirtschaftsgeschichte der römischen Kaiserzeit", hrsg. von Helmut Schneider, Darmstadt 1981 : [recenzja] Włodzimierz Lengauer Helmut Schneider (aut. dzieła rec.) s. 202-203
"Povijest Dubrovnika do 1808, t. 1-2", Vinko Foretić, Zagreb 1981 : [recenzja] Jerzy Skowronek Vinko Foretić (aut. dzieła rec.) s. 203-204
"Polacy w historii i kulturze krajów Europy zachodniej. Słownik biograficzny", pod red. Krzysztofa Kwaśniewskiego i Lecha Trzeciakowskiego, Poznań 1981 : [recenzja] Andrzej Biernat Krzysztof Kwaśniewski (aut. dzieła rec.) Lech Trzeciakowski (aut. dzieła rec.) s. 205-206
"Zakony benedyktyńskie w Polsce. Krótka historia", Warszawa 1981 : [recenzja] Rafał Karpiński s. 205
"Polski dyplomata na papieskim dworze. Wybór listów Jerzego z Tyczyna do Marcina Kromera (1554-1585)", przeł., wstępem i komentarzem opatrzył Jerzy Axer, Warszawa 1982 : [recenzja] Rafał Karpiński Jerzy Axer (aut. dzieła rec.) s. 206-207
"Sejm Walny Koronny w latach 1506-1548", Wacław Uruszczak, Warszawa 1981 : [recenzja] Jolanta Choińska-Mika Wacław Uruszczak (aut. dzieła rec.) s. 207-208
"Rig og fattig i Ribe. Økonomiske og sociale forhold i Ribe-samfundet 1560-1660", Sole Degn, Aarhus 1981 : [recenzja] Antoni Mączak Ole Degn (aut. dzieła rec.) s. 208-209
"Historia dyplomacji polskiej, t. 2", pod red. Zbigniewa Wójcika, Warszawa 1982 : [recenzja] Jolanta Choińska-Mika Zbigniew Wójcik (aut. dzieła rec.) s. 209-210
"Pani de Sévigné. Listy. Wybór", wyboru dokonał Wojciech Karpiński, przeł. Michał Mroziński i Anna Tatarkiewicz, wstępem opatrzył Michal Mroziński, Warszawa 1981 : [recenzja] Małgorzata Żbikowska Wojciech Karpiński (aut. dzieła rec.) Michał Mroziński (aut. dzieła rec.) Anna Tatarkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 210-211
"Kwestia wschodnia w XVIII wieku. Pierwszy podział Polski i traktat kainardżyjski", Albert Sorel, oprac. i wstępem poprzedził Janusz Pajewski, Warszawa 1981 : [recenzja] Łukasz Kądziela Janusz Pajewski (aut. dzieła rec.) Albert Sorel (aut. dzieła rec.) s. 211
"Wojsko koronne powstania kościuszkowskiego", Krzysztof Bauer, Warszawa 1981 : [recenzja] Łukasz Kądziela Krzysztof Bauer (aut. dzieła rec.) s. 211-212
"Historia państwa i prawa Polski, t. 3", pod red. Juliusza Bardacha i Moniki Senkowskiej-Gluck, Warszawa 1981 : [recenzja] Andrzej Szwarc Juliusz Bardach (aut. dzieła rec.) Monika Senkowska-Gluck (aut. dzieła rec.) s. 212-213
"Polish national liberation struggles and the genesis of the modern nation", Emanuel Halicz, transl. from the Polish by R. A. Clarke, Odense 1982 : [recenzja] Andrzej Szwarc R. A. Clarke (aut. dzieła rec.) Emanuel Halicz (aut. dzieła rec.) s. 213
"Listy do rodziny 1820-1863, cz. 1", Józef Ignacy Kraszewski, oprac. Wincenty Danek, Kraków 1982 : [recenzja] Andrzej Biernat Wincenty Danek (aut. dzieła rec.) Józef Ignacy Kraszewski (aut. dzieła rec.) s. 214
"Temat śpiącego wojska w folklorze polskim. Próba typologii", Janina Hajduk-Nijakowska, Opole 1980 : [recenzja] Rafał Karpiński Janina Hajduk-Nijakowska (aut. dzieła rec.) s. 214-215
"Carizm i burżuazja wo wtoroj połowinie XIX wieka. Probliemy torgowo-promyszliennoj politiki", L. J. Szepieliew, Leningrad 1981 : [recenzja] Andrzej Szwarc L. J. Szepieliew (aut. dzieła rec.) s. 215-216
"Mecenat naukowy i oświatowy w Galicji 1860-1918", Julian Dybiec, Wrocław [etc.] 1981 : [recenzja] Andrzej Biernat Julian Dybiec (aut. dzieła rec.) s. 216-217
W związku z artykułem Wojciecha Roszkowskiego Kazimierz Karśnicki s. 219