Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 67
Przegląd Historyczny
1979, Tom 70, Numer 3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Polityczna rola fratrii ateńskich w IV wieku p.n.e. Maria Niewęgłowska s. 387-399
Majątki możnowładcze na Węgrzech w XII wieku Marek Barański s. 401-431
Leopold Rodziewicz (1895-1938) : zarys biografii politycznej Aleksandra Bergman s. 433-453
Na drodze do normalizacji stosunków handlowych polsko-brytyjskich po I wojnie światowej (1918-1923) Małgorzata Kaliszuk-Bednarowicz s. 455-474
Grabież polskich szkół wyższych w okresie okupacji hitlerowskiej Eugeniusz C. Król s. 475-497
Epilog działalności politycznej Jana Potockiego: artykuły w "Journal hebdomadaire de la Diéte" z 1792 r. Maria Ewelina Żółtowska s. 499-518
Kilka uwag o udziale szlachty w sejmiku nowogródzkim : (w związku z artykułem H. Wisnera pt. "Przedsejmowy sejmik nowogródzki w latach 1607-1648", "PH" 1978, t. 69, z. 4, s. 677-689) Witold Sienkiewicz s. 519-522
Biurokracja i samowładztwo Andrzej Szwarc Paweł Wieczorkiewicz P. A. Zajonczkowski (aut. dzieła rec.) s. 523-532
Radziecka historiografia o rozwoju marksizmu w Rosji (ostatnie dwudziestolecie XIX w.) : (na marginesie prac Gennadij S. Żujkow, Pietierburgskije marksisty i gruppa "Oswobożdienije Truda". Leningrad 1975 Jan Kancewicz A. F. Kostin (aut. dzieła rec.) W. I. Lenin (aut. dzieła rec.) Gennadij S. Żujkow (aut. dzieła rec.) s. 533-545
"L'esclavage dans l'Europe Médiévale, t. 1", Charles Verlinden, Gent 1977 : [recenzja] Marian Małowist Charles Verlinden (aut. dzieła rec.) s. 547-551
"Interim listing of the exchange rates of medieval Europe", P. Spufford, W. Wilkinson, Keele 1977 : [recenzja] Marian Dygo P. Spufford (aut. dzieła rec.) W. Wilkinson (aut. dzieła rec.) s. 551-555
"Origini e sviluppi delle assicurazione in Italia (secoli XIV-XVI)", Federigo Melis, Roma 1975 : [recenzja] Jan Łopuski Federigo Melis (aut. dzieła rec.) s. 555-557
"Conservatism in Europe 1770-1945. Traditionalism, reaction and counter-revolution", John Weiss, London 1977 : [recenzja] Tomasz Kizwalter John Weiss (aut. dzieła rec.) s. 557-561
"From Sweden to America. A history of the migration", ed. by Harald Runblom and Hans Norman, Uppsala 1976 : [recenzja] Krzysztof Groniowski Hans Norman (aut. dzieła rec.) Harald Runblom (aut. dzieła rec.) s. 561-564
"Ziemskoje libieralnoje dwiżenije. Socjalnyje korni i ewolucja do naczala XX wieka", Natalia Pirumowa, Moskwa 1977 : [recenzja] Wiktoria Śliwowska Natalia Pirumowa (aut. dzieła rec.) s. 564-568
"Wokół polityki morskiej Drugiej Rzeczypospolitej. Studia historyczne", Bogdan Dopierała, Poznań 1978 : [recenzja] Zbigniew Landau Bogdan Dopierała (aut. dzieła rec.) s. 568-570
"The chronological systems of byzantine Egipt", R. S. Bagnall, K. A. Worp, Zutphen 1978 : [recenzja] Adam Łukasiewicz R. S. Bagnall (aut. dzieła rec.) K. A. Worp (aut. dzieła rec.) s. 571-572
"Einführung in die Siedlungsarchäologie", H. Jankuhn, Berlin-New York, 1977 : [recenzja] Marian Dygo H. Jankuhn (aut. dzieła rec.) s. 572-573
"Dzieje Pomorza Nadwiślańskiego od VII wieku do 1945 roku", Gdańsk 1978 : [recenzja] Marian Dygo s. 573-574
"Středověká archeologie a studium počatků mest", Praha 1977 : [recenzja] Marian Dygo s. 574
"Opactwo benedyktyńskie w Lubiniu. Studia nad fundacją i rozwojem uposażenia w średniowieczu", Zbigniew Perzanowski, Wrocław [etc.] 1978 : [recenzja] Zbigniew Morawski Zbigniew Perzanowski (aut. dzieła rec.) s. 575
"Trzemeszno, klasztor św. Wojciecha w dwóch pierwszych wiekach istnienia", Krystyna Józefowiczówna, Warszawa-Poznań 1978 : [recenzja] Zbigniew Morawski Krystyna Józefowiczówna (aut. dzieła rec.) s. 575
"Średniowieczne opactwo cystersów w Rudach", Stanisław Rybandt, Wrocław 1977 : [recenzja] Zbigniew Morawski Stanisław Rybandt (aut. dzieła rec.) s. 576-577
"Pontifikał krakowski z XI wieku (Biblioteka Jagielońska Cod. MS 2057)", Materiały źródłowe do historii kościoła, t. 5, Lublin 1977 : [recenzja] Rafał Karpiński s. 576
"Sąsiedzi i inni", red. Andrzej Garlicki, Warszawa 1978 : [recenzja] Maria Wrede Andrzej Garlicki (aut. dzieła rec.) s. 577
"Sztuka pobrzeża Bałtyku", Warszawa 1978 : [recenzja] Marian Dygo s. 577-578
"Badania nad historią gospodarczo-społeczną w Polsce (problemy i metody)", Warszawa-Poznań 1978 : [recenzja] Andrzej Pośpiech s. 578-579
"Elementy statystyki dla historyków. Materiały do ćwiczeń, wykładów i metodyki prac badawczych", t. 1-2, Andrzej Burzyński, Kraków 1976-1977; "Elementy statystyki dla historyków", Marian Dyba, Anna Obersztyn, Katowice 1978 : [recenzja] Wojciech Tygielski Andrzej Burzyński (aut. dzieła rec.) Marian Dyba (aut. dzieła rec.) Anna Obersztyn (aut. dzieła rec.) s. 579-580
"Dzieje Kępna", J. Kurzawa, S. Nawrocki, Warszawa-Poznań 1978 : [recenzja] Zbigniew Morawski J. Kurzawa (aut. dzieła rec.) S. Nawrocki (aut. dzieła rec.) s. 580-581
"Ziemia prudnicka. Dzieje. Gospodarka. Kultura", pod red. Wiesława Lesiuka, [Opole] 1978 : [recenzja] Zbigniew Morawski Wiesław Lesiuk (aut. dzieła rec.) s. 580
"Die Brunderschaften in Lübeck bis zur Reformation", M. Zmyslony, Kiel 1977 : [recenzja] Marian Dygo M. Zmyslony (aut. dzieła rec.) s. 581-582
"Problemy socjalno-ekonomiczeskoj istorii Rusi XIV-XVI ww.", Alexander I. Szapiro, Leningrad 1977 : [recenzja] Marian Dygo Alexander I. Szapiro (aut. dzieła rec.) s. 582-583
"Pour en finir avec le Moyen Age", Régine Pernaud, Paris 1977 : [recenzja] Zbigniew Morawski Régine Pernaud (aut. dzieła rec.) s. 583-584
"Monarchia polska i Warmia u schyłku XV wieku. Zagadnienia prawno-ustrojowe i polityczne", Jerzy Skowronek, Olsztyn 1978 : [recenzja] Zbigniew Morawski Jerzy Skowronek (aut. dzieła rec.) s. 583
"Między dwoma kryzysami. Włochy Renesansu", Ruggiero Romano, Warszawa 1978 : [recenzja] Rafał Karpiński Ruggiero Romano (aut. dzieła rec.) s. 585-586
"Andrzej Frycz Modrzewski, humanista, pisarz", Mirosław Korolko, Warszawa 1978 : [recenzja] Małgorzata Szejna Mirosław Korolko (aut. dzieła rec.) s. 585
"Powinności wojenne Żydów w Rzeczypospolitej w XVI i XVII wieku", Maurycy Horn, Warszawa 1978 : [recenzja] Wojciech Tygielski Maurycy Horn (aut. dzieła rec.) s. 586-587
"Recepcja antyku chrześcijańskiego w Polsce. Materiały bibliograficzne, t. 1", Janina Czerniatowicz, Czesław Mazur, Lublin 1978 : [recenzja] Rafał Karpiński Janina Czerniatowicz (aut. dzieła rec.) Czesław Mazur (aut. dzieła rec.) s. 587-588
"Próba kodyfikacji prawa polskiego w pierwszej połowie XVI wieku. Korektura praw 1532 r.", Wacław Uruszczak, Warszawa 1979 : [recenzja] Marek Wrede Wacław Uruszczak (aut. dzieła rec.) s. 588
"O początkach, wywodach, dzielnościach, sprawach rycerskich i domowych sławnego narodu litewskiego, żemojdzkiego i ruskiego, przedtym nigdy od żadnego ani kuszone, ani opisane, z natchnienia Bożego a uprzejmie pilnego doświadczenia", Maciej Stryjkowski, oprac. Julia Radziszewska, Warszawa 1978 : [recenzja] Maria Wrede Julia Radziszewska (aut. dzieła rec.) Maciej Stryjkowski, (aut. dzieła rec.) s. 589
"Trybun ludu szlacheckiego. Pisma historyczne", Wacław Sobieski, oprac. Stanisław Grzybowski, Warszawa 1978 : [recenzja] Rafał Karpiński Stanisław Grzybowski (aut. dzieła rec.) Wacław Sobieski (aut. dzieła rec.) s. 589-590
"Piotr Skarga", Janusz Tazbir, Warszawa 1978 : [recenzja] Małgorzata Szejna Janusz Tazbir (aut. dzieła rec.) s. 590-591
"Życie codzienne w podróżach po Europie w XVI i w XVII w.", Antoni Mączak, Warszawa 1978 : [recenzja] Andrzej Karpiński Antoni Mączak (aut. dzieła rec.) s. 591-592
"Życie codzienne hugonotów od edyktu nantejskiego do Rewolucji Francuskiej", Michel Richard, Warszawa 1978 : [recenzja] Maria Sierocka Michel Richard (aut. dzieła rec.) s. 591
"Między "Smutą" a kryzysem lat 40-tych XVII w. Polityka wewnętrzna Rosji w okresie pierwszego Romanowa", Danuta Czerska, Kraków 1978 : [recenzja] Marek Wrede Danuta Czerska (aut. dzieła rec.) s. 592-593
"Anna Austriaczka i jej dwór", Françoise de Motteville, wybór i przekł. Irena Wachlowska, wstęp i przypisy Zofia Libiszowska, Warszawa 1978 : [recenzja] Andrzej Karpiński Zofia Libiszowska (aut. dzieła rec.) Françoise de Motteville (aut. dzieła rec.) Irena Wachlowska (aut. dzieła rec.) s. 593-594
"Diariusz, cz. 1", Jan Antoni Chrapowicki, oprac. Tadeusz Wasilewski, Warszawa 1978 : [recenzja] Rafał Karpiński Jan Antoni Chrapowicki (aut. dzieła rec.) Tadeusz Wasilewski (aut. dzieła rec.) s. 594-595
"Szkice o Anglii i Afryce", Henryk Zins, Lublin 1978 : [recenzja] Tadeusz Jendryczko Henryk Zins (aut. dzieła rec.) s. 595-596
"Atlas Historyczny Polski, Śląsk w końcu XVIII wieku, t. 1, cz. 1-2", pod red. Juliana Janczaka i Tadeusza Ładogórskiego, Wrocław 1976 : [recenzja] Marek Wrede julian Janczak (aut. dzieła rec.) Tadeusz Ładogórski (aut. dzieła rec.) s. 596-597
"Karczma, wieś, dwór. Rola propinacji na wsi wielkopolskiej od połowy XVII do schyłku XVIII w.", Marian Szczepaniak, Warszawa 1977 : [recenzja] Andrzej Pośpiech Marian Szczepaniak, (aut. dzieła rec.) s. 596
"Rada Administracyjna Królestwa Polskiego w latach 1815-1830", Hubert Izdebski, Warszawa 1978 : [recenzja] Andrzej Biernat Hubert Izdebski (aut. dzieła rec.) s. 597-598
"Stowarzyszenie Ludu Polskiego w Królestwie Polskim. Gustaw Ehrenberg i "Świętokrzyżowscy". Polskie ruchy społeczno-polityczne i życie literackie 1832-1855. Studia i materiały", Wrocław 1978 : [recenzja] Andrzej Biernat s. 598
"Chartism", Éva Haraszti, Budapest 1978 : [recenzja] Andrzej Szwarc Éva Haraszti (aut. dzieła rec.) s. 598-599
"Rząd Narodowy Polski w latach 1863-1864", Franciszka Ramotowska, Warszawa-Łódź 1979 : [recenzja] Andrzej Biernat Franciszka Ramotowska (aut. dzieła rec.) s. 599
"Ideologia pozytywizmu galicyjskiego 1864-1881", Halina Kozłowska-Sabatowska, Wrocław [etc.] 1978 : [recenzja] Andrzej Biernat Halina Kozłowska-Sabatowska (aut. dzieła rec.) s. 600-601
"Danish neutrality during the Crimean War (1853-1856). Denmark between the Hammer and the Anvil", Emanuel Halicz, Odense 1977 : [recenzja] Andrzej Szwarc Emanuel Halicz (aut. dzieła rec.) s. 600
"I. S. Aksakow w obszczestwiennoj żizni porieformiennoj Rossi", Nikołaj Cimbajew, Moskwa 1978 : [recenzja] Andrzej Szwarc Nikołaj Cimbajew (aut. dzieła rec.) s. 601
"Vera Zaulič und die russische revolutionäre Bewegung", Wolfgang Geierhos, München-Wien 1977 : [recenzja] Andrzej Szwarc Wolfgang Geierhos (aut. dzieła rec.) s. 602
"Ruchy niepodległościowe na Kubie 1868-1898", Teresa Gilas, Warszawa 1978 : [recenzja] Andrzej Szwarc Teresa Gilas (aut. dzieła rec.) s. 602
"Polnische Bergarbeiter im Ruhrgebiet 1870-1945. Soziale integration und nationale Subkultur einer Minderheit in der deutschen Industriegesellschaft", Christoph Klessmann, Göttingen 1978 : [recenzja] Andrzej Szwarc Christoph Klessmann (aut. dzieła rec.) s. 603-604
"Twórcy poskiej myśli politycznej. Zbiór studiów", pod red. Henryka Zielińskiego, "Polska myśl polityczna XIX i XX wieku, t. 2", Wrocław [etc.] 1978 : [recenzja] Tomasz Nałęcz Henryk Zieliński (aut. dzieła rec.) s. 603
"Historyk gniewny i niepokorny. Rzecz o Wacławie Sobieskim", Henryk Barycz, Kraków 1978 : [recenzja] Tomasz Nałęcz Henryk Barycz (aut. dzieła rec.) s. 603
"Z myślą o Niepodległej... Listy Polaka, żołnierza armii niemieckiej, z okopów I wojny światowej (1914-1918)", Józef Iwicki, wybór, wstęp i oprac. Adolf Juzwenko, Wrocław [etc.] 1978 : [recenzja] Tomasz Nałęcz Józef Iwicki (aut. dzieła rec.) s. 604
"Słownik Biograficzny działaczy Polskiego Ruchu Robotniczego, t. 1", pod red. Feliksa Tycha, Warszawa 1978 : [recenzja] Tomasz Nałęcz Feliks Tych (aut. dzieła rec.) s. 605-606
W związku z recenzją prof. Władysława Czaplińskiego Adam Przyboś s. 607-608
Jeszcze o archiwaliach z Poitiers dotyczących emigracji polskiej w XIX w. Sławomir Kalembka s. 608-610
W odpowiedzi doc. dr Sławomirowi Kalembce Jerzy Starnawski s. 610-611