Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 21
Przegląd Historyczny
1965, Tom 56, Numer 3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Varenii z Sarmizegetuzy : z dziejów kolonizacji italskiej w rzymskiej Dacji Jan Trynkowski s. 369-387
Kanonicy opatowscy w planach polityki ruskiej z przełomu XII i XIII wieku Józef Szymański s. 388-396
Polska w "El libro del Conoscimiento" z połowy XIV wieku Aleksander Gieysztor s. 397-412
Rynki zbytu przemysłu łódzkiego w drugiej połowie XIX wieku Ireneusz Ihnatowicz s. 413-431
Próba analizy ruchu strajkowego w Królestwie Polskim w dobie rewolucji 1905-1907 Anna Żarnowska s. 432-458
Nieznane źródła do działalności Tomasza Makowskiego sztycharza nieświeskiego Stanisław Alexandrowicz s. 459-463
Metternich i "krwawe premie" w 1846 r. w świetle dziennika jego żony Mieczysław Żywczyński s. 464-467
Sprawa Miecława (Masława) : w związku z pracą Janusza Bieniaka, Państwo Miecława. Studium analityczne, Warszawa 1963 Władysław Dziewulski s. 468-483
W sprawie autorstwa "Głosu Wolnego" : w związku z recenzją J. A. Ojrzyńskiego i W. M. Grabskiego z książki E. Rostworowskiego, Legendy i fakty XVIII wieku, "PH" t. 55, z. 4, s. 688-692 Władysław M. Grabski Jacek A. Ojrzyński Emanuel Rostworowski s. 484-493
W sprawie autorstwa "Głosu Wolnego" (w związku z recenzją "PH" t. 55, z. 4, s. 688-692; recenzja J. A. Ojrzyńskiego i W. M. Grabskiego książki: Rostworowski, E., Legendy i fakty XVIII wieku) odpowiedź recenzentów Władysław Maria Grabski Jacek Antoni Ojrzyński s. 489-493
"La crise de l'empire roamin de Marc-Aurèle à Anastase", Roger Rémondon, Paris 1964 : [recenzja] Ewa Wipszycka Roger Rémondon (aut. dzieła rec.) s. 494-498
"Postępy chrystianizacji i proces likwidacji pogaństwa w Polsce wczesnofeudalnej", Władysław Dziewulski, Wrocław 1964 : [recenzja] Juliusz Bardach Władysław Dziewulski (aut. dzieła rec.) s. 498-505
"A krakkói egyetem és a magyar müvelödés : adalékok a magyar-lengyel kapcsolatok XV-XVI. századi történetéhez", Endre Kovács, Budapest 1964 : [recenzja] Jan Ślaski Endre Kovács (aut. dzieła rec.) s. 505-508
"Własność sołtysia (wójtowska) w Małopolsce do końca XVI w", Ludwik Łysiak, Kraków 1964 : [recenzja] Tadeusz Lalik Ludwik Łysiak (aut. dzieła rec.) s. 508-512
"Misja Debolego w Petersburgu w latach 1787-1792", Jerzy Łojek, Wrocław 1962 : [recenzja] Jerzy Michalski Jerzy Łojek (aut. dzieła rec.) s. 512-522
"Archiwum Stanisława Augusta : monografia archiwoznawcza", Piotr Bańkowski, Warszawa 1958 ; "Gabinet Stanisława Augusta", Maria Rymszyna, Studia i Materiały z Dziejów Polski w okresie Oświecenia, T. V, pod red. B. Leśnodorskiego, Warszawa 1962 : [recenzja] Wacław Olszewicz Piotr Bańkowski (aut. dzieła rec.) Maria Rymszyna (aut. dzieła rec.) s. 522-529
"Nieudana próba kapitalistycznej industrializacji", Jerzy Jedlicki, Warszawa 1964 : [recenzja] Juliusz Łukasiewicz Jerzy Jedlicki (aut. dzieła rec.) s. 529-534
"Węgierska polityka narodowościowa przed wybuchem powstania 1848 roku", W. Felczak, Wrocław 1964 : [recenzja] Jan Reychman W. Felczak (aut. dzieła rec.) s. 534-538
"Riewolucjonnaja situacija w Rossii w 1859-1861 gg", pod red. W. A. Djakowa [et al.], Moskwa 1963 : [recenzja] Wiktoria Śliwowska W. A. Djakow (aut. dzieła rec.) s. 538-543
"Geneza Legionów : zarys dziejów Komisji Tymczasowej Skonfederowanych Stronnictw Niepodległościowych", Andrzej Garlicki, Warszawa 1964 : [recenzja] Józef Buszko Andrzej Garlicki (aut. dzieła rec.) s. 543-547
Kronika. s. 548-552