Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 17
Przegląd Historyczny
1963, Tom 54, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Dwa konsulaty warszawskie wobec powstania warszawskiego Stefan Kieniewicz s. 181-205
Brytyjska opinia publiczna a powstanie styczniowe R. F. Leslie s. 206-223
19 lutego 1863 roku Ilia S. Miller s. 224-243
Powstanie polskich zesłańców za Bajkałem w 1866 roku Henryk Skok s. 244-269
Dyktatura Langiewicza a przystapienie białych do powstania Tomasz Szarota s. 270-296
Stosunki polsko-węgierskie przed powstaniem styczniowym (1859-1862) Jerzy Zdrada s. 297-324
Listy J. Kłody-Badowskiego z Belgradu : przyczynek do dziejów polityki jugosłowiańskiej Rządu Narodowego w roku 1864 Henryk Batowski s. 325-332
Delegacja robotnicza u Palmerstona : epizod ruchu na rzecz powstania styczniowego Henryk Katz s. 333-337
Dzieje Polski porozbiorowej 1795-1921 : w związku z nową książką M. Kukiela Andrzej Garlicki Jerzy Skowronek s. 338-343
"Kriestijanoskoje dwiżenije i kriestijanskij wopros w Estonii w końce XVIII i w pierwoj czetwierti XIX wieka", Juchan Kahk, Tallin 1962 : [recenzja] Krzysztof Groniowski Juchan Kahk (aut. dzieła rec.) s. 344-346
"Karl Marx devant le bonapartisme", Maximilien Rubel, Paris 1960 : [recenzja] Irena Koberdowa Maximilian Rubel (aut. dzieła rec.) s. 346-348
"Diemokraticzeskaja gazieta `Sowriemiennoje Słowo`", P. S. Rejfman, Tartu 1962 : [recenzja] Wiktoria Śliwowska P. S. Rejman (aut. dzieła rec.) s. 348-350
"Wielki Książę Konstanty w Warszawie 1862-1863", Irena Koberdowa, Warszawa 1962 : [recenzja] Henryk Wereszycki Irena Koberdowa (aut. dzieła rec.) s. 350-353
"Polskoje wosstanije 1863 goda", M. W. Misko, Moskwa 1962 : [recenzja] Stefan Kieniewicz M. W. Misko (aut. dzieła rec.) s. 353-356
"Az 1863. évi lengyel felkelés és a magyar emigrácio", Endre Kovács, "Történemi Szemle" 1960, nr 2-3, s. 241-180 ; "Ohlas polského povstania roku 1863 na Slovensku : slovenski polonofili a spolupráca demokratických sil Rakúska v boji proti petrohradskému absolutizmu", Viktor Borodovčák, Bratislava 1960 : [recenzja] Henryk Batowski Viktor Borodovčák (aut. dzieła rec.) Endre Kovács (aut. dzieła rec.) s. 356-359
"Materiały do dziejów uwłaszczenia w Królestwie Polskim", oprac. Krystyna Śreniowska, Stanisław Śreniowski, Wrocław 1961 : [recenzja] Halina Chamerska Krystyna Śreniowska (aut. dzieła rec.) Stanisław Śreniowski (aut. dzieła rec.) s. 360-362
"Listy do żony (1845-1880)", Henryk Schmitt ; oprac. Stefan Kieniewicz, Wrocław 1961 : [recenzja] Marian Tyrowicz Stefan Kieniewicz (aut. dzieła rec.) Henryk Schmitt (aut. dzieła rec.) s. 362-365