Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 37
Przegląd Historyczny
1990, Tom 81, Numer 1-2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kierunki rozwoju radzieckiej historigrafii starożytności w latach 1917-1956 Włodzimierz Lengauer s. 1-25
Fides ex auditu: uwagi o funkcji kazania w późnym średniowieczu Paweł T. Dobrowolski s. 27-58
Polskie opinie o Henryku Walezym. Oczekiwania a rzeczywistość Ewa Dubas-Urwanowicz s. 59-73
Rewolucja Francuska: blaski i cienia dziedzictwa Stanisław Salmonowicz s. 75-85
Związki studenckie na scenie politycznej Danii w I połowie XIX wieku Grażyna Szelągowska s. 87-105
Nowoczesność i polityka - dyskusja w zaborze rosyjskim połowy XIX w. Tomasz Kizwalter s. 107-124
Partie polityczne a masowy ruch robotniczy w Królestwie Polskim na przełomie XIX i XX wieku. Badania historyczne - ich krytyka i propozycje Elżbieta Kaczyńska s. 125-138
Polski aspekt stosunków radziecko-niemieckich w 1922 r. Jerzy Kumaniecki s. 139-150
Działalność Stowarzyszenia Lokatorów "Szklane Domy" przy Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w latach 1927-1939 Elżbieta Mazur s. 151-166
Studenci polscy w Rumunii w latach 1939-1945 Tadeusz Dubicki s. 167-178
Żydzi w kulturze europejskiej: swoi czy obcy? Ritchie Robertson Igor Kąkolewski (tłum.) s. 179-187
Władza dominialna Żydów - arendarzy dóbr ziemskich nad chłopami w XVII-XVIII w. Jakub Goldberg s. 189-198
Żydzi w Birżach radziwiłłowskich w XVII-XVIII wieku Juliusz Bardach s. 199-220
W sprawie analizy nazw osobowych mieszkańców wsi podkieleckich z lat 1593-1698 Marek Górny s. 221-239
Czarnobyl za Chodkiewiczów (połowa XVIII - schyłek XIX w.) Wacław Urban s. 241-265
Między dyplomacją a wywiadem. Działalność Romualda Wolikowskiego i Ignacego Boernera jako attachés wojskowych w Moskwie (1921-1924) Jerzy Kochanowski s. 267-278
Trojanowski czy Rzewuski? W sprawie autorstwa trzech pism z lat 1788-1790 Zofia Zielińska s. 279-287
Wały pograniczne w średniowiecznej Polsce : (w związku z książką E. Kowalczyk, Systemy obronne wałów podłużnych we wczesnym średniowieczu na ziemiach polskich, Biblioteka Archeologiczna t. XXVI, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1987, s. 000) Wojciech Nowakowski Elżbieta Kowalczyk (aut. dzieła rec.) s. 289-299
Strefa południka 20: Mit czy rzeczywistość? Wokół problematyki badan porównawczych Mariana Małowista nad historią Europy Środkowowschodniej Igor Kąkolewski Krzysztof Olendzki s. 301-311
Patroni i klienci w dziejach Szwecji nowożytnej : (w związku z pracą Klient och patron. Befordringsvägar och ståndscirkulation i det gamla Sverige, Utigvare: Magnus von Platen, Natur och Kultur, Stockholm 1988, s. 154) Michał Kopczyński Magnus von Platen (aut. dzieła rec.) s. 313-318
Przeciw nacjonalizmowi w badaniach naukowych nad przeszłością stosunków polsko-niemieckich : (w związku z książką Bernarda Piotrowskiego, O Polskę nad Odrą i Bałtykiem. Myśl zachodnia i badania niemcoznawcze Uniwersytetu Poznańskiego (1919-1939), Instytut Zachodni, Poznań 1987, ss. 439) Jan M. Piskorski Bernard Piotrowski (aut. dzieła rec.) s. 319-324
„Egypt after the Pharaons. 332 B.C. - A.D. 612. From Alexander to the Arab conquest”, Alan K. Bowman, London 1986 : [recenzja] Iza Bieżuńska-Małowist Alan K. Bowman (aut. dzieła rec.) s. 325-327
Heinz Heinen, „Trier und das Treverland in romischer Zeit. 2000 Jahre Trier”, Trier 1985 : [recenzja] Jerzy Kolendo Heinz Heinen (aut. dzieła rec.) s. 327-330
„Entre Hommes et Dieux. Le convive, le héros, le prophète. Lire les polythéismes”, Paris 1989 : [recenzja] Włodzimierz Lengauer s. 330-332
„Štúdie k Slovenskému diplomatáru. T. 2”, Richard Marsina, Bratislava 1989 : [recenzja] Krzysztof Skupieński Richard Marsina (aut. dzieła rec.) s. 332-336
„Gotyckie malarstwo tablicowe Małopolski 1460-1500”, Jerzy Gadomski, Warszawa 1988 : [recenzja] Rafał Karpiński Jerzy Gadomski (aut. dzieła rec.) s. 336-338
„Teatr Polskiego Renesansu. Antologia”, oprac. Julian Lewański, Warszawa 1988 : [recenzja] Rafał Karpiński Julian Lewański (aut. dzieła rec.) s. 339-342
„Przeszłość a teraźniejszość. Studium z dziejów świadomości historycznej społeczeństwa staropolskiego”, Maria Falińska, Warszawa 1986 : [recenzja] Andrzej Lipski Maria Falińska (aut. dzieła rec.) s. 343-348
„Polskie źródła ikonograficzne XVII wieku. Analiza metodologiczna”, Krzysztof Maciej Kowalski, Warszawa-Poznań 1988 : [recenzja] Janusz Hochleitner Krzysztof Maciej Kowalski (aut. dzieła rec.) s. 348-351
„Det hotade huset. Adliga föreställningar om samhället under stormaktstiden”, Peter Englund, Stockholm 1989 : [recenzja] Michał Kopczyński Peter Englund (aut. dzieła rec.) s. 351-354
„Wien um 1900. Aufbruch in die Moderne”, red. Peter Berner, Emil Brix, Wolfgang Mantl, Wien 1986 : [recenzja] Maria Wierzbicka Peter Berner (aut. dzieła rec.) Emi Brix (aut. dzieła rec.) Wolfgang Mantl (aut. dzieła rec.) s. 355-359
„Polskie peregrynacje uniwersyteckie do Niemiec 1871-1914”, Witold Molik, Poznań 1989 : [recenzja] Stefan Kieniewicz Witold Molik (aut. dzieła rec.) s. 359-361
„Polskie organizacje na Pomorzu Gdańskim w latach 1871-1914. Działalność w służbie oświaty, wychowania i kultury”, Teresa Wróblewska, Warszawa-Poznań 1989 : [recenzja] Witold Molik Teresa Wróblewska (aut. dzieła rec.) s. 362-365
„Polska w polityce międzynarodowej (1939-1945). Zbiór dokumentów 1939”, oprac. Włodzimierz T. Kowalski, Warszawa 1989 : [recenzja] Marek Kazimierz Kamiński Włodzimierz T. Kowalski (aut. dzieła rec.) s. 365-368
„Dionysos”, Maria Daraki, Paris 1985 : [recenzja] Włodzimierz Lengauer Maria Daraki (aut. dzieła rec.) s. 369-371
„K fašizácii a protifašistickému boju v strednej Európe. Prispevok k characteristike slovenskiej spoločnosti v porovnani s vývojom v Pol'sku a Mad'arsku medzivojnového obdobia”, Marta Goňcová, Brno 1987 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Marta Goňcová (aut. dzieła rec.) s. 371-372
„Grossbritannien und seine osteuropäische Allierten 1939-1943. Die Regierungen Polens, der Tschechoslowakei und Jugoslawiens im Londoner Exil vom Kriegsbruch bis zur Konferenz von Teheran”, Detlef Brandes, München 1988 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Detlef Brandes (aut. dzieła rec.) s. 372-374