Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 56
Palestra
2006, Tom 51, Numer 7-8(583-584)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Charakter prawny opcji w polskim prawie cywilnym : uwagi na tle nowelizacji przepisów Kodeksu cywilnego dotyczących ofertowego trybu zawierania umów Mariusz Jerzy Golecki s. 9-20
Uprawnienia kupującego z tytułu rękojmi za wady fizyczne nieruchomości i lokalu będącego przedmiotem spółdzielczego własnościowego prawa Bogusław Książek s. 21-36
Czy przedsiębiorcą może być osoba fizyczna niemająca pełnej zdolności do czynności prawnych? Piotr Zaporowski s. 37-45
Funkcje kary umownej w świetle uchwały składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z 6 listopada 2003 r. (III CZP 61 Witold Borysiak s. 46-56
Problematyka dowodowa posiedzenia nakazowego w polskim procesie karnym Czesław Paweł Kłak s. 57-65
Dyrektywy wymiaru kary łącznej orzekanej wyrokiem łącznym Tomasz Grzegorz Całkiewicz s. 66-81
Miejsce popełnienia czynu zabronionego przez podżegacza i pomocnika : zarys problematyki Adam Błachnio s. 82-91
Kara śmierci we współczesnym świecie Katarzyna Bagan-Kurluta Grażyna B. Szczygieł s. 92-104
Doradcy prawni - bez zaufania publicznego Andrzej Zwara s. 105-109
Autoryzacja : ograniczenie czy gwarancja wolności słowa? Wojciech Machała s. 110-113
Korzystanie z pomocy obrońcy a obstrukcja procesowa Szymon Majcher Dariusz Stachurski s. 114-129
Wybrane propozycje zmian kodeksu postępowania cywilnego zawarte w rządowym projekcie z 30 stycznia 2006 r. ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw Sławomir Cieślak Janusz Jankowski s. 130-136
Kwestia jawności postępowania dyscyplinarnego adwokatów Andrzej Zwara s. 137-140
Opinia prawna w sprawie zgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o postępowaniu dyscyplinarnym wobec osób wykonujących niektóre zawody prawnicze Tomasz Stawecki Piotr Winczorek s. 141-156
Małaczewski Stanisław Mikke s. 157-160
"Czy leci z nami pilot?" Marian Filar s. 161-162
Stanisława Podemskiego "Pitaval PRL-u" : wędrówka po drogach i bezdrożach prawnych Polski Ludowej Andrzej Bąkowski s. 163-168
Poruszone zdjęcie Przybyszewskiego : (cz. 1) Marek Sołtysik s. 169-174
Proces Fausta i Małgorzaty Magdalena Budyn-Kulik Marek Kulik s. 175-184
Zjawisko korupcji i jego penalizacja w ujęciu historycznym : (cz. I) Piotr Wiatrowski s. 185-192
Tadeusz Rozdeiczer-Kryszkowski (1905-1984) : adwokat, działacz konspiracji piłsudczykowskiej Marek Gałęzowski s. 193-195
Pokłosie Szkoły Głównej : część I Stanisław Milewski s. 196-199
Rok 1964 (nr 7 i 8) s. 200-204
Sytuacja osób pokrzywdzonych w wyniku przestępstwa w Unii Europejskiej Andrzej Tusiński s. 205-212
Problematyka niesłusznego skazania w Stanach Zjednoczonych Paweł Cioch s. 213-224
Kalifornijskie prawo "three strikes and you're out" : próba oceny : (cz. 1) Jacek Czabański s. 225-237
Europejski Trybunał Praw Człowieka - przegląd orzecznictwa (styczeń-marzec 2006 r.) : cz. 2 Marek Antoni Nowicki s. 238-245
W kierunku "nowej architektury proceduralnej" w Trybunale Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich Tomasz Tadeusz Koncewicz s. 246-252
"Nadużycie prawa w świetle rzymskiego prawa prywatnego", Franciszek Longchamps de Bérier, Wrocław 2004 : [recenzja] Adam Redzik Franciszek Longchamps de Bérier (aut. dzieła rec.) s. 253-259
"Internet w instytucjach publicznych. Zagadnienia prawne", Marcin Butkiewicz, Warszawa 2006 : [recenzja] Marek Świerczyński Marcin Butkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 259-262
25 lat Komisji Prawa Morskiego PAN (1981-2006) Jacek Trawiczyński s. 263
Sprawozdanie z seminarium UIA, Warszawa 12-13 maja 2006 r. Sławomir Ciemny s. 264
Wręczenie nagród w XLI Konkursie "państwa i prawa" na najlepsze prace habilitacyjne i doktorskie w dziedzinie nauk prawnych, Warszawa, 19 czerwca 2006 r. Adam Redzik s. 264-266
Uroczystości poświęcone adwokatowi Stanisławowi Hejmowskiemu, Poznań, 27 czerwca 2006 r. Rafał Leśkiewicz s. 266-270
Kilka uwag o wdaniu się w spór jako podstawie jurysdykcji krajowej w sprawach cywilnych i handlowych w prawie wspólnotowym Karol Weitz s. 271-278
Suma ubezpieczenia a ciężar udowodnienia wysokości szkody Roman Trzaskowski s. 278-282
Naruszenie dóbr osobistych w uchwale walnego zgromadzenia dotyczącej absolutorium Katarzyna Bilewska s. 283-286
Pytania i odpowiedzi prawne Ewa Stawicka s. 287-289
Przegląd orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego Zbigniew Szonert s. 290-295
Przegląd glos krytycznych do orzeczeń Izby Karnej i Izby Wojskowej Sądu Najwyższego z zakresu prawa karnego skarbowego, materialnego i procesowego prawa wykroczeń oraz ustaw szczególnych, opublikowanych w okresie od kwietnia 2004 r. do marca 2005 r. Anna Błachnio-Parzych Michał Hudzik Justyna Pomykała s. 296-306
Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 30 kwietnia 2004 r. Paweł Daniluk s. 307-311
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 18 lutego 2004 r. Zbigniew Woźniak s. 312-323
Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 17 marca 2004 r. Paweł Granecki s. 324-329
Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 1 kwietnia 2005 r. Agnieszka Rybak-Starczak s. 330-338
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 27 października 2005 r. Agnieszka Rybak-Starczak s. 339-346
Posiedzenie Naczelnej Rady Adwokackiej Andrzej Bąkowski s. 347-352
Z prac Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej Andrzej Bąkowski s. 352-354
Spotkanie z Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej Lechem Kaczyńskim Agnieszka Metelska s. 354-355
Szpalty pamięci : adw. dr Tomasz Majewski (1917-2006) Monika Strus-Wołos s. 356-359
Szpalty pamięci : adw. Mieczysław Zawartka (1917-1973) Stanisław Borkacki Stanisław J. Jaźwiecki s. 359-361
"Muzeum Sądownictwa w Koźmińskim" Adam Redzik s. 362-363
Świadek ostatnich dni profesora Kazimierza Bartla Marek Sołtysik s. 364-365
Uzupełnienie Edmund Mazur s. 366
IV edycja nagrody im. Edwarda J. Wende s. 367
XIII Konkurs imienia Profesora Manfreda Lachsa s. 368
II Ogólnopolski Zjazd Cywilistów, Wisła, 28-30 września 2006 r. s. 368-369