Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 30
Palestra
1961, Tom 5, Numer 9(45)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji s. 3
Aktualne problemy adwokatury : (wywiad udzielony Redakcji "Prawa i Życia") Kazimierz Zawadzki s. 3-7
Sprostowanie, uzupełnienie i wykładnia orzeczeń sądów cywilnych Kazimierz Piasecki s. 8-18
Niektóre kwestie związane ze zwolnieniem od kosztów sądowych Stanisław Rejman s. 19-21
Z problematyki swobodnej oceny dowodów w postępowaniu karnym Emil Merz s. 22-34
Dwa problemy związane z przestępczością komunikacyjną Arnold Gubiński Jerzy Sawicki s. 35-43
Projekt Prawa o wykroczeniach : (kilka uwag o niektórych problemach ogólnych) Zdzisław Papierkowski s. 44-52
O projekcie prawa o wykroczeniach : (kilka uwag o części ogólnej Projektu) Mikołaj Leonieni s. 53-59
Motyw przestępstwa Krystyna Daszkiewicz s. 60-72
Przyczynek do problematyki konwalidacji prawomocnych wyroków sądowych Alfred Kaftal s. 73-79
"Z zagadnień polskiego procesu cywilnego", J. Jodłowski, Warszawa 1961 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Jerzy Jodłowski (aut. dzieła rec.) s. 80-81
"Kodeks karny i prawo o wykroczeniach. Ważniejsze ustawy szczególne", Warszawa 1961 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski s. 81
"Przepisy o gospodarowaniu, eksploatacji i ruchu pojazdów samochodowych. Ustawodawstwo gospodarcze. Teksty", R. Oleszyński, Warszawa 1961 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Ryszard Oleszyński (aut. dzieła rec.) s. 81-82
"Problematyka prawna obrotu gruntami chłopskimi", J. S. Piątkowski, Warszawa 1961 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Józef Stanisław Piątkowski (aut. dzieła rec.) s. 82-83
"Organizacja sądownictwa i prokuratury w Wojsku Polskim", J. Polan-Haraschin, Kraków 1961 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Julian Polan-Haraschin (aut. dzieła rec.) s. 83-84
"Geneza federalizmu radzieckiego", W. Suchecki, [Warszawa 1961] : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Wiktor Suchecki (aut. dzieła rec.) s. 84
Z prasy o adwokaturze s. 85-87
Przegląd prasy prawniczej A. Ż. s. 88-91
[Nowości Wydawnictwa Prawniczego] s. 91
Wspomnienie pośmiertne : Adam Słomiński S. J. s. 92-93
Kronika : Józef Szonert S. J. s. 93-94
Z karty żałobnej s. 95
Uchwały Wydziału Wykonawczego Naczelnej Rady Adwokackiej s. 96-97
Orzecznictwo Wyższej Komisji Dyscyplinarnej s. 98-99
[Nowości Wydawnictwa Prawniczego] s. 99
Kronika : wizyta p. Martin w Zrzeszeniu Prawników Polskich s. 100
Kronika : wizyta ministra sprawiedliwości CSRS w Polsce s. 100-102
Kronika : z życia izb adwokackich s. 102
Sprostowanie s. 103
Sprostowanie autorskie s. 103