Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 53
Palestra
2013, Tom 58, Numer 5-6(665-666)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Projektowany model obrony z urzędu a zasada prawdy materialnej Piotr Kardas s. 9-25
Obrona z urzędu w polskiej procedurze karnej – rozwiązanie modelowe Wieńczysław Grzyb s. 26-34
Oskarżenie posiłkowe na gruncie projektowanej zmiany Kodeksu postępowania karnego Marta Goss s. 35-42
Status pokrzywdzonego a popełnienie czynu zabronionego Małgorzata Żbikowska s. 43-50
Fakultatywne odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności Kazimierz Postulski s. 51-70
Wspólny sąd patentowy dla Unii Europejskiej Janusz Fiołka s. 71-78
Uznanie i stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego lub ugody przed nim zawartej (zagadnienia wybrane) Dariusz P. Kała s. 79-84
Czy dopuszczalne jest powstanie nienazwanej spółki cywilnej? Piotr Zaporowski s. 85-94
Ciężar dowodu w przypadku niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową Maciej Koszowski s. 95-104
Ograniczenie zasady posuwania się hipotek naprzód w polskim i w zagranicznych porządkach prawnych Aneta Makowiec s. 105-115
Uwagi krytyczne do artykułu Arnolda Pandera pt. Wyliczenie wartości wierzytelności z tytułu pokrycia wkładu jednego z małżonków w spółce cywilnej ze środków należących do majątku wspólnego Andrzej Koziołkiewicz s. 116-124
Bezpieczne przystanie (safe harbours) manipulacji instrumentami finansowymi (cz. 2) Waldemar Gontarski s. 125-140
O niebezpieczeństwie odrzucenia przez sąd nieopłaconego środka odwoławczego albo środka zaskarżenia mimo uchylenia przepisu art. 1302 § 3 k.p.c. Monika Strus-Wołos s. 141-144
Bezpieczeństwo pieszego na drodze Ryszard Zahorski s. 145-151
Czy dzieciobójczynie zabijają pod wpływem afektu? Kornelia Kłos s. 152-155
Czy zwolnienie od kosztów sądowych przyznane w prawomocnie zakończonym postępowaniu rozciąga się na skargę o wznowienie postępowania? Karol Weitz s. 156-160
Wpływ zasiedzenia na możliwość dochodzenia roszczeń uzupełniających (cz. 2) Roman Trzaskowski s. 161-171
Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi z 15 grudnia 2011 r., II AKa 133 Zygmunt Kukułka s. 172-177
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 5 stycznia 2011 r., V KK 116 Bolesław Rycerz s. 178-183
Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 8 maja 2012 r., I OSK 2297 Jacek Lachner Dominika Mróz-Krysta s. 184-190
Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 21 stycznia 2011 r., III CSK 98 Michał Niedośpiał s. 191-196
Kolizja obowiązków w prawie anglosaskim Mateusz Staszek s. 197-203
Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego z zakresu prawa i postępowania cywilnego Zbigniew Strus s. 204-209
Przegląd orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego Zbigniew Szonert s. 210-213
Przegląd orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego (styczeń–marzec 2013). Konstytucyjność opłat w cywilnym postępowaniu egzekucyjnym Michał Jackowski s. 214-218
Europejski Trybunał Praw Człowieka – przegląd orzecznictwa (styczeń–marzec 2013 r.) Marek Antoni Nowicki s. 219-225
Van Gend en Loos i 50 lat integracji przez prawo (cz. 1) Tomasz T. Koncewicz s. 226-233
Czy przejawy subiektywnego przekonania posiadacza nieruchomości, że służy mu zaledwie posiadanie zależne, wykluczają stwierdzenie zasiedzenia na jego rzecz? Ewa Stawicka s. 234-236
Czy zakaz przesłuchania w charakterze świadka obrońcy co do faktów, o których się dowiedział, udzielając porady prawnej lub prowadząc sprawę, obejmuje także obrońcę zagranicznego? Antoni Bojańczyk s. 237-241
Poszkodowany rowerzysta sprawcą wypadku Wojciech Kotowski s. 242-244
Smak zakazanego owocu Marian Filar s. 245-246
Do piór! Andrzej Tomaszek s. 247-250
Romuald Traugutt – ostatni dyktator Powstania Styczniowego (1863–1864) Andrzej Bąkowski s. 251-253
Proces o Bagno i o bagno (cz. 2): "sport osobistej nienawiści" Marek Sołtysik s. 254-261
Wspomnienie o adwokacie Mironie Kołakowskim (1911–1993) Adam Kasperkiewicz s. 262-269
Rząd Narodowy "tajemnego państwa polskiego" okresu Powstania Styczniowego i jego najważniejsze dokumenty przechowywane w zbiorach Archiwum Głównego Akt Dawnych Dorota Lewandowska s. 270-279
"Niepełnosprawność intelektualna – etiopatogeneza, epidemiologia, diagnoza, terapia", pod redakcją Kingi Bobińskiej, Tadeusza Pietrasa i Piotra Gałeckiego, Wrocław 2012 : [recenzja] Józef Krzysztof Gierowski s. 280-284
"Prawo o adwokaturze: komentarz", Marek Gawryluk, Warszawa 2012 : [recenzja] Marcin Zaborski Marek Gawryluk (aut. dzieła rec.) s. 284-289
"Europäische Menschen Rechts Konvention, EMRK – Kommentar", Jochen Frowein, Wolfgang Peukert, Berlin 2009 : [recenzja] Zbigniew Cichoń Jochen Frowein (aut. dzieła rec.) Wolfgang Peukert (aut. dzieła rec.) s. 289-290
Sympozjum "Stanford Law Review" pt. "The Privacy Paradox: Privacy and Its Conflicting Values", Stanford University, 2–3 lutego 2013 r. Jacek Kędzierski s. 291-295
Z posiedzeń Prezydium NRA Andrzej Bąkowski s. 296-298
Uroczysty koncert ze śnieżycą w tle – poświęcony pamięci Adwokatów, którzy zginęli w smoleńskiej katastrofie 10 kwietnia 2010 r. Leszek Wójtowicz s. 298-300
Odznaczenia adwokata Wiesława Ułanowicza s. 300
Izba krakowska: adwokaci krakowscy – w drugą rocznicę śmierci abp. Józefa Życińskiego Stanisław Jaźwiecki s. 301
Izba Wrocławska : Izbowy Konkurs Krasomówczy dla Aplikantów Adwokackich, 23 lutego 2013 r. Anna Ślęzak s. 302-303
Ślubowanie adwokatów Izby Adwokackiej we Wrocławiu, 23 stycznia 2013 r. Jolanta Noculak s. 303
Izba Wielkopolska : "Portret zbiorowy leszczyńskiej Adwokatury", Leszno, 6 kwietnia 2013 r. Maciej Loga s. 304
Kilka uwag na temat zawezwania do próby ugodowej Monika Dębska Maciej Dębski s. 305-308
Adwokat Świętosław Krawczyński (1913–1977) Jerzy Zięba s. 309-311
Adwokat Władysław Świątek (1927–2013) Andrzej Grzywacz s. 312
Kilka refleksji "adwokackich" na 70-lecie Powstania w getcie warszawskim Janusz Kanimir s. 313-314
W sprawie apelu Koła Seniorów Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie o upamiętnianie działalności adwokatów w okresie zniewolenia Polski Stanisław J. Jaźwiecki s. 315-316
Table of contents s. 317-320