Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 30
Palestra
1987, Tom 31, Numer 9(357)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
[Z okazji jubileuszu XXX-lecia... : list gratulacyjny od Ministra Sprawiedliwości Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej] Lech Domeracki s. 1-2
[Z okazji 30-lecia ukazywania się Waszego miesięcznika... : list gratulacyjny od pierwszego prezesa Sądu Najwyższego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej] Adam Łopatka s. 3
[Z okazji 30-lecia "Palestry"... : list gratulacyjny od Prokuratora Generalnego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej] Hipolit Starszak s. 4
[XXX rocznica ukazania się "Palestry"... : list gratulacyjny od Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego] Jerzy Harasimowicz s. 5-6
[Z okazji trzydziestolecia wznowienia wydawania... : list gratulacyjny od Komitetu Redakcyjnego czasopisma "Państwo i Prawo"] Leszek Kubicki s. 7
["Palestra" w ciągu swego 30-lecia... : list gratulacyjny od Kolegium Redakcyjnego czasopisma "Nowe Prawo"] Jerzy Bafia s. 8
[Z okazji Jubileuszu XXX-lecia... : list gratulacyjny od Kolegium Redakcyjnego i Redakcji czasopisma "Problemy Praworządności"] Zbigniew Młynarczyk Hipolit Starszak s. 9
[Proszę przyjąć najserdeczniejsze życzenia... : list gratulacyjny od Redakcji dwumiesięcznika "Obsługa Prawna"] Krystyna Chrupkowa s. 10
[Z okazji 30-lecia składamy Wam [...] gratulacje... : list gratulacyjny od zespołu redakcyjnego tygodnika "Prawo i Życie"] Adam Dobrzyński s. 11
[W imieniu "Gazety Prawniczej"... : list gratulacyjny] Stanisław Milewski s. 12
Na Jubileusz "Palestry" Kazimierz Łojewski s. 13-16
Etyka adwokacka i godność zawodu adwokackiego nadal stale ważne i aktualne Zygmunt Skoczek s. 17-19
Redaktorzy Edmund Mazur s. 20-32
Uwagi o formie i treści związku praktyki adwokackiej z nauką prawa Tomasz Majewski s. 33-36
Z problematyki przekształceń podmiotowych procesu cywlinego (art. 194 k.p.c. w teorii i praktyce) Jerzy Jodłowski s. 36-56
Podstawy rewizji w procesie cywilnym : (wybrane zagadnienia) Wiesław Łukawski s. 57-64
O niektórych zagadnieniach z zakresu dziedziczenia, podziału i obrotu gospodarstwami rolnymi i działkami leśnymi Zbigniew Czerski s. 65-68
Propozycje de lege ferenda w zakresie opodatkowania spadków i darowizn Andrzej Warfołomiejew s. 68-73
Kara śmierci we współczesnym świecie Jan Waszczyński s. 74-84
Podstawa odszkodowania za oczywiście niesłuszne tymczasowe aresztowanie Marian Cieślak s. 85-94
Przemówienie obrończe w sprawie art. 148 k.k. Jacek Wasilewski s. 95-99
Adwokaci w "Słowniku biograficznym konspiracji warszawskiej" Zdzisław Krzemiński s. 100-103
Projekty ustawodawcze Stendhala w materii pojedynku Leszek Sługocki s. 104-123
Miscellanea karno-procesowe : "Co najmniej" Roman Łyczywek s. 123-124
Życie i sprawy adwokatury : (myśli - aforyzmy) LXXIX Roman Łyczywek s. 125
Uchwały Prezydium NRA s. 125-126
Sprawozdanie z przebiegu przyjęcia kierownictwa Prezydium NRA przez Zastępcę Przewodniczącego Rady Państwa Kazimierza Barcikowskiego w dniu 15 czerwca 1987 r. Kazimierz Łojewski s. 127-129
Niektóre zadania w działalności rzeczników dyscyplinarnych : (z narady rzeczników dyscyplinarnych) Władysław Sutkowski s. 129-136
Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 9 października 1985 r., Z 50 Leszek Sługocki s. 137-140
Prasa o adwokaturze S. M. s. 140-150